Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Giới thiệu về công ty

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Chính sách công ty

[Khách hàng] Tăng cường khả năng cạnh
tranh của khách hàng chúng tôi

Sự thành công của chúng tôi dựa vào sự thành công của
khách hàng . Chúng tôi cung cấp những kinh nghiệm sâu
sắc và giải pháp tuyệt vời để giúp khách hàng nâng cao giá trị
một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

[Giá trị] Nâng cao giá trị của
công ty chúng tôi

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao giá trị của công
ty qua những thành công trong tương lai.
Chúng tôi sẽ cống hiến cho sự phát triển của xã hội và kinh
tế bằng việc đạt được sự cạnh tranh bằng những thiết bị chống
thiên tai

[Trách nhiệm] Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội

WChúng tôi góp phần tạo ra một thế giới tốt hơn thông qua các hoạt động sáng tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với xã hội bằng việc tạo ra một môi trường an toàn và thông qua việc quản lý và những nỗ lực để chia sẽ lợi ích với xã hội.

[Cải tiến] Đổi mới chính công ty chúng tôi cho một tương lai tốt đẹp hơn

Chúng tôi chuẩn bị cho những ngành công nghiệp trong tương lai thông qua những thay đổi không ngừng. Chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ và công nghệ cải tiến bằng những thách thức và đổi thay.