Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Lĩnh vực kinh doanh

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Bằng Sáng chế và chứng nhận

 • FM인증서
 • FM인증서 N
 • 상표서비스등록증
 • 상표서비스등록증 N
 • 상표등록(CSA)
 • 상표등록(CSA) N
 • 상표등록(BESTOUCH)
 • 상표등록(BESTOUCH) N
 • 불꽃감지기 디자인 등록
 • 불꽃감지기 디자인 등록 N
 • 불꽃감지기 고정용 브라켓
 • 불꽃감지기 고정용 브라켓 N
 • 적외선 열영상 화재감지기 및 이를 이용한 화재 감지 방법
 • 적외선 열영상 화재감지기 … N
 • 열 및 누액 감지 케이블 및 그 시스템
 • 열 및 누액 감지 케이블 및 … N
 • 소화탄
 • 소화탄 N
 • 불꽃감지기
 • 불꽃감지기 N
1 2 3