Fire Fighting Global Leader!

Hệ thống phát hiện rò rỉ

Hệ thống phát hiện rò rỉ

Bản đồ hệ thống của một máy phát hiện rò rỉ tuyến tính
Bản đồ hệ thống của một máy phát hiện rò rỉ kiểu điểm
Vận hành hệ thống
Tóm tắt về hệ thống

   Theo chức năng của Mô-đun, hệ thống phát ra các tín hiệu khác nhau như âm thanh, tín hiệu thị giác điốt phát quang (LED), và truyền tin kết quả đến máy tính theo dõ, và vv